Skip Navigation LinksAnaSayfa > Tanıtım > Tarihçe..:: TARİHÇE ::..

    

 • İş ve işlemleri Bakanlığın talimatlarına göre mevzuat hükümleri çerçevesindeyürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
 • Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bakanlığa teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarının gerçekleşmesini sağlamak,
 • Gerekli taşınır ve taşınmazların tahsisi veya kamulaştırılması, kiralanması, intifa hakkı temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Döner sermayeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlarla, orman içi su ürünleri ve avcılık faaliyetleri ile ilgili plânlama, etüt, envanter, projelendirme, uygulama, bakım ve kontrol çalışmalarım yapmak veya yaptırmak,
 • Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,
 • Korunan alanlarda Bakanlıkça verilecek izin ve irtifak hakları ve yapılacak tahsis ve devirlere dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Millî Park ve Tabiat Parklarında mevcut bina, tesisler ve alanların işletilmesi veya kiralanması, bakım, onarım ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda
 • gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 • Mevzuatta öngörülen idari yaptırım kararlarını tesis etmek,
 • i) Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
 • j) Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • k) Bölgesinde bakanlığın yatırım programlarında bulunan işlerin, etüt, proje, ihale kontrollük ve kabul iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
 • l) Bölgesinde çalışan personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • m) Bakanlık tarafından verilen görevleri yapmak.

Bölge Müdürlüğü; bölge müdürlüğü merkezinde şube müdürlükleri, bölge müdürlüklerine bağlı il şube müdürlükleri ve Millî Park Müdürlükleri ile il şube müdürlüklerine bağlı mühendisliklerden oluşur.


Bölge Müdürlüğü Merkezinde Şube Müdürlükleri:

 • Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü,
 • Milli Parklar Şube Müdürlüğü,
 • Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü,
 • Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü,
 • İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü,
 • Bölge Müdürlüğüne Bağlı İl Şube Müdürlükleri:

 • Manisa Şube Müdürlüğü,
 • İzmir Şube Müdürlüğü,
 • Aydın Şube Müdürlüğü,
 • Muğla Şube Müdürlüğü,

 • Milli Park Müdürlükleri:

 • Spil Dağı Millî Park Müdürlüğü - Manisa,
 • Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü-Kuşadası/Aydın,
 • Marmaris Milli Park Müdürlüğü - Marmaris/Muğla,